​​
 
ชื่อ - สกุล นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายกฎหมาย
e-mail -
เบอร์โทรศัพท์ 2961
 
ชื่อ - สกุล นายสุจิตร มหาพิรุณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
e-mail suchit@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 2961
menu03.jpg
 
ชื่อ - สกุล นางสาว พนิดา โพธิ์จิตร
ตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย
e-mail panidaph@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 2952
menu03.jpg
 
ชื่อ - สกุล นางสาว สุชาดา มณีสุธรรม
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
e-mail suchadam@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 2958
menu03.jpg
 
ชื่อ - สกุล นาง กัญญา อริยะสุขสกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail kanya@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 2958
menu03.jpg
 
ชื่อ - สกุล นางสาว เกวรี สงวนสุข
ตำแหน่ง นิติกร
e-mail kewarees@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 2952
menu03.jpg
 
ชื่อ - สกุล นาย ศิพันธ์ หอมระรื่น
ตำแหน่ง นิติกร
e-mail sipan@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 2952
menu03.jpg
 
ชื่อ - สกุล นางสาว อิศราภรณ์ ด่านธำรงกูล
ตำแหน่ง นิติกร
e-mail Itsaraphon@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 2952
menu03.jpg
 
ชื่อ - สกุล นางสาว เบญจพร ยุติธรรมภิญโญ
ตำแหน่ง นิติกร
e-mail benjaphorn@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 2958
menu03.jpg
 
ชื่อ - สกุล นางสาว คัทลียา  ใจศรีธิ​​
ตำแหน่ง นิติกร
e-mail kuttaleeya@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 2952
menu03.jpg
 
ชื่อ - สกุล นาย สิทธิพัฒน์  ศุภกิจจานุสรณ์
ตำแหน่ง นิติกร
e-mail sittipats@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 2958
menu03.jpg
 
ชื่อ - สกุล นางสาว ศิราพรรณ  แซ่อุ่ย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail sirapan@buu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 2961