​​​
​​​​​​​​​​​​​​menu02.jpg
 
  
  
  
  
 
 ​
  
  
MOA-FORM-FINAL.docx
  
MOU-FORM-FINAL (2).docx
  
บันทึกข้อตกลง.docx
  
บันทึกความเข้าใจ.docx
  
รวมไฟล์หนังสือเวียน-ขั้นตอนพร้อมแบบฟอร์ม-ใน-นอกประเทศ.pdf
  
​​​​​
 
menu03.jpg

  
  
เอกสารประกอบการเสวนา-การยกร่างการตรวจร่างกฎหมาย.pdf
  
กฎระเบียบภายในมหาวิทยาลัย การดำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณ.pdf
  
ขั้นตอนการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง.pdf
  
รวมเอกสารตัวอย่างแบบฟอร์ม การดำนเนการสอบหาข้อเท็จจริง.docx
  
 
 
menu04.jpg


 ​​