Picture Size
  
  
Folder: โครงการเสวนาเสวนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การสอบหาข้อเท็จจริงโครงการเสวนาเสวนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง การสอบหาข้อเท็จจริง3/8/2016 3:42 PM
Folder: โครงการอบรมผู้บริหาร เรื่อง การให้ความรู้กฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมโครงการอบรมผู้บริหาร เรื่อง การให้ความรู้กฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม11/3/2015 10:24 AM
Folder: งานเลี้ยงปีใหม่ กองกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐งานเลี้ยงปีใหม่ กองกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐1/24/2017 11:35 AM
Folder: งานเลี้ยงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองกฎหมายงานเลี้ยงปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองกฎหมาย2/23/2016 9:24 AM
Folder: ดูงานมหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่อง การจัดทำ MOU และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558ดูงานมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดทำ MOU และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 255811/3/2015 11:30 AM
Folder: ดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง การจัดทำ MOU และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558ดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดทำ MOU และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 255811/3/2015 11:10 AM
Folder: ประชุมกองกฎหมาย ครั้งที่ 2-2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559ประชุมกองกฎหมาย ครั้งที่ 2-2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 25592/18/2016 3:36 PM
Folder: ประชุมกองกฎหมายครั้งที่ 1-2559 วันที่ 28 มกราคม 2559ประชุมกองกฎหมายครั้งที่ 1-2559 วันที่ 28 มกราคม 25592/1/2016 2:59 PM
Folder: ภาพกิจกรรมกฎหมายสัญจรภาพกิจกรรมกฎหมายสัญจร11/2/2015 3:34 PM
Folder: ภาพภารกิจมอบกระเช้าปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ภาพภารกิจมอบกระเช้าปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙2/23/2016 9:20 AM
Folder: มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าศึกษาดูงาน ณ กองกฏหมาย และกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าศึกษาดูงาน ณ กองกฏหมาย และกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2/12/2016 3:15 PM