คณะกรรมการที่ปรึกษากฏหมาย​​

นายวงศ์ภิญโญ เชียงทอง  ประธานกรรมการ
อธิการบดี   รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ
นายสุจิตร มหาพิรุณ   กรรมการ
รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา   กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน   กรรมการ
ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกฏหมาย   กรรมการ
นายเมธิน ศรีสวัสดิ์   ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอิศราภรณ์ ด่านธำรงกุล   ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเบญจพร ยุติธรรมภิญโญ   ผู้ช่วยเลขานุการ