ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานอธิกา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี

ประกาศวันที่ : 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564, โดย : ศิราพรรณ

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทย...

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมายสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาการรับสมัคร ต้องทำการสมัครด้วยตนเองภายในวันทำการ ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)หลักฐานในการสมัคร แล...

ประกาศวันที่ : 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564, โดย : ศิราพรรณ แซ่อุ่ย

การแก้ไขแบบสัญญาการรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญญาและสัญญาค้ำประ...

ด้วย ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานกลาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้แจ้งการปรับแก้ไขแบบสัญญาการรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัญญาและสัญญาค้ำประกันสัญญาการรับทุนรัฐบาลฯ โดยได้ปรับแก้ชื่อกระ...

ประกาศวันที่ : 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกฎหมาย

แบบฟอร์ม และขั้นตอน MOU และ MOA

ประกาศวันที่ : 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : กองกฎหมาย

แบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการร่างและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาว...

เนื้แบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการร่างและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2566อหาข่าว(TH)

ประกาศวันที่ : 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565, โดย : กองกฎหมาย

กำหนดการประชุมคณะกรรมการร่างและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลั...

กำหนดการประชุมคณะกรรมการร่างและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2566 และแนวทางการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

ประกาศวันที่ : 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565, โดย : กองกฎหมาย

ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการร่างและกลั่นกรองข้อบังคับ ร...

ในการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการร่างและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณา ขอให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ปฏิบัติตามขั้นตอนการเสนอเรื่อง ตามเอกสารที่แนบ

ประกาศวันที่ : 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการร่างและกลั่นกรองข้อบังคับฯ

การแต่งตั้งคณะกรรมการแปลกฎหมายและแบบฟอร์มเอกสารของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปลกฎหมายและแบบฟอร์มเอกสารของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย1. อาจารย์สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ เป็น ประธานกรรมการ (ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)2. พันตำรวจโทนิเวศ เด่นนินนาท...

ประกาศวันที่ : 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562, โดย : ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการแปลกฏหมายฯ
ไม่พบข้อมูล

ช่องทางการร้องเรียน

ข้อตกลงการใช้ห้ามพาดพิงหรือเสนอแนะเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ห้ามมีเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย คำด่า ข้อความลามกอนาจาร ข้อความที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงามห้ามพาดพิงหรือมีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสีย...

ประกาศวันที่ : 3 มีนาคม พ.ศ. 2565, โดย : Sirapan

กิจกรรม

งานทำบุญ “ก้าวสู่ ๑ ทศวรรษกองก...

งานทำบุญ “ก้าวสู่ ๑ ทศวรรษกองกฎหมาย” วันที่ 1 เมษายน 2564 ชั้น 4 อาคาร ภปร. (สำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด...

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส วันส...

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส วันสถาปนาครบ 64 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกองกฎหมาย ณ บริเวณลานหน้าเสา...